Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości określane są również jako założenia, które poświadczają wiarygodność jak i użyteczność dokonywanych rozliczeń rachunkowych.

Celem rachunkowości jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Przy opracowaniu tych informacji konieczne jest przestrzeganie nadrzędnych zasad prowadzenia rozliczeń finansowych, a mianowicie:

  • Zasada jasnego i rzetelnego obrazu, która dba, aby informacje dostarczane przez system rachunkowości by wiernie ukazywały wyniki finansowe, zachowywały obiektywność i bezstronność oraz odzwierciedlały ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.
  • Zasada istotności, która nakazuje aby ewidencja księgowa zapewniała wyodrębnienie tych wszystkich operacji gospodarczych, które istotnie wpływają na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej. Według tej zasady […] informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych
  • Zasada ciągłości, która najpełniej wyraża się w następujących sformułowaniach:
    • zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły w latach obrotowych w celu grupowania operacji gospodarczych
    • w sposób ciągły trzeba wyceniać aktywa i pasywa oraz te same metody stosować w obliczeniach odpisów amortyzacyjnych.

Wszystko to, ma zapewnić porównywalność informacji w kolejnych latach.