Ochrona patentowa

Wykładnia prawa

Ustawodawstwo patentowe stwierdza, że wyłącznym reprezentantem podmiotu będącego stroną w postępowaniu i czynnościach przed Urzędem Patentowym RP być może wyłącznie rzecznik patentowy (czy kancelaria patentowa). Jest to względny przymus rzecznikowski, który wynika z zapisów ustawy o rzecznikach patentowych z 11.04.2001 r. Tymczasem obcokrajowcy, jacy występują do Urzędu Patentowego w którejkolwiek kwestii związanej z własnością przemysłową, muszą to robić wyłącznie i wyłącznie poprzez rzecznika patentowego. Jest to zasada bezwzględnego przymusu rzecznikowskiego

Urząd Patentowy

W Rzeczpospolitej polskiej patent przyznaje Urząd Patentowy RP. Jednak wynalazca z Polski - dzięki przynależności naszego regionu do Europejskiej Organizacji Patentowej - może zastrzec spersonalizowane dzieło jeszcze w Europejskim Urzędzie Patentowym oraz objąć je europejskim znakiem towarowym.

Papier patentowy opowiada się zastrzeżenia patentowe i zasięg urządzenia patentu. Pozwala on możliwe ściganie i dochodzenie roszczeń od jednostek, które wykorzystywały wynalazek bez wiedzy i zgody właściciela.

Ochrona patentowa trwa maksymalnie 20 lat od rejestracji wynalazku

Ochrona patentowa jest ograniczona czasowo (maksymalnie 20 lat) i terytorialnie (przysługuje w państwie zarejestrowania patentu). Prócz tego, aby wynalazek był chroniony prawem, jego twórca ma obowiązek terminowo uiszczać opłatę patentową, jaka podwyższa się razem z okresem ochrony. Po upływie czasu ochronnego wynalazek staje się dobrem publicznym, a prawo autorskie do niego wygasają.