Najczęściej stosowane, aktualnie obowiązujące formularze w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT)

CIT-5 - zeznanie podatnika o przeznaczeniu (na preferowane cele, np. statutowe z wyłączeniem działalności gospodarczej) dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Informację tę składają m.in. organizacje pożytku publicznego, związki zawodowe, izby rolnicze, itp.

CIT-6R i CIT-7 - informacje o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (np. z umorzenia udziałów lub akcji). Formularze te składa się do końca pierwszego miesiąca następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, w urzędzie skarbowym właściwym dla podatnika.

CIT-8 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych. Deklarację składają (do końca trzeciego miesiąca następnego roku podatkowego) płatnicy objęci ograniczonym obowiązkiem podatkowym, jak też posiadający siedzibę na terytorium Polski. Wyjątkiem są podmioty zwolnione od CIT (m.in. jednostki budżetowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne).

CIT-80 - informacja o odliczeniach podatkowych oraz o dochodach wolnych lub zwolnionych od podatku.

CIT-10R - deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, które nie posiadają siedziby lub zarządu na terytorium RP. Formularz ten wypełniają podatnicy uzyskujący na terenie Polski przychody: z odsetek, praw autorskich, patentów, znaków towarowych (również ze sprzedaży tych praw); z opłat za świadczone usługi w zakresie działalności rozrywkowej lub sportowej; z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, reklamowych, zarządzania i kontroli; z tytułu należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w polskich portach przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej lub żeglugi powietrznej. CIT-10R należy złożyć do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku, do urzędu skarbowego zajmującego się opodatkowaniem osób zagranicznych.

CIT-11R - informacja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, przeznaczonych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5. CIT-11R składa się do końca pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe.

CIT-D - informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych lub przekazanych darowiznach.

IFT-2/IFT-2R - informacja o wysokości dochodu uzyskanego przez płatników podatku dochodowego od osób prawnych, które nie posiadają siedziby/zarządu na terytorium RP.