Zwrot VAT za materiały budowlane

Jeżeli kupiliśmy w okresie ostatnich pięciu lat materiały budowlane w związku z budową, remontem lub pracami wykończeniowymi lokalu mieszkalnego - możemy ubiegać się o zwrot różnicy w podatku VAT za niektóre materiały budowlane. Możliwość ta dotyczy udokumentowanych wydatków na cele mieszkaniowe po 30.04.2004 r. Reguluje to ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, której zadaniem jest częściowe rekompensowanie wzrostu cen materiałów budowlanych po podwyżce stawki VAT z 7 do 22 % w 2004 r.

Ubiegać się o zwrot VAT może osoba fizyczna, która nie wykonywała robót budowlanych w ramach działalności gospodarczej (tzn. nie była płatnikiem VAT, np. wykonawcą remontu). Jeśli chodzi o dokumenty, to wymagane są faktury (w urzędzie skarbowym składamy kopie) za materiały budowlane, pozwolenie na budowę (jeśli był to wymóg inwestycyjny) i dokument potwierdzający prawo własności do lokalu. Składamy je wraz z formularzem VZM-1 i załącznikiem VZM-1/A lub VZM-1/B w dowolnym momencie roku kalendarzowego w urzędzie skarbowym właściwym dla miejsca zamieszkania.