Inne, aktualnie obowiązujące deklaracje PIT

PIT-2 - oświadczenie pracownika służące obliczaniu miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-2A - oświadczenie dla potrzeb wyliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych otrzymujących: rentę/emeryturę z zagranicy, stypendium, wynagrodzenie za pracę wykonywaną podczas odbywania kary pozbawienia wolności.

PIT-2C - informacja składana przez uczniów i studentów otrzymujących stypendium, lecz nie uzyskujących jednocześnie innych dochodów podlegających opodatkowaniu. Jeśli uczeń jest niepełnoletni, formularz składają jego rodzice lub opiekunowie prawni.

PIT-3 - oświadczenie osoby otrzymującej zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego dla potrzeb obliczania miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

PIT-4R - deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy; zastąpiła składane przez pracodawców miesięczne formularze PIT-4.

PIT-8C - informacja o przychodach z innych źródeł (np. zasiłkach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, alimentach, itp.) oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (np. sprzedaży papierów wartościowych).

PIT-8S - informacja o wysokości wypłaconego stypendium; wypełniana przez płatnika stypendiów, które są zwolnione od podatku po złożeniu przez ucznia deklaracji PIT-2C. Należy ją przekazać podatnikowi oraz jego urzędowi skarbowemu do końca lutego następnego roku podatkowego.

PIT-39 - zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych.