Inne zasady

  • Zasada kontynuacji działalności, która przyjmuje, że jednostka w dającej się przewidzieć przyszłości będzie nadal kontynuować swą działalność gospodarczą w niezmienionym zakresie. Nie stawiając się w stan likwidacji czy upadłości, o ile nie wystąpią następujące zagrożenia, które mogą ją do tego zmusić o charakterze finansowym (min: trudności w spłacie kredytu, trwałe straty ponoszone przez jednostkę gospodarczą, utratę zdolności terminowego uregulowania zobowiązań) lub niefinansowe (min: utratę rynku zbytu na towary, występowanie na rynku niedoborów surowców koniecznych do ciągłości produkcji, nierozstrzygnięte sprawy sądowe lub administracyjne, które wpływają na produkcję i płynność finansową firmy).
  • Zasada memoriałowa, która ustala, że w księgach rachunkowych i w wyniku finansowym podmiotu gospodarczego, konieczne jest ujęcie wszystkich jej dochodów oraz kosztów obciążających te dochody, niezależnie od terminu ich spłaty.
  • Zasada współmiernośc, która wymaga dla zapewnienia współmierności przychodów i kosztów, aktywów i pasywów w danym roku sprawozdawczym dodać przychody i koszty przypadające na następne lata, które jednak nie zostały jeszcze zapłacone.
  • Zasada ostrożności, która zakłada wycenę składników pasywów i aktywów stosując realnie poniesione na ich nabycie, wytworzenie koszty.

Wróć