Rachunkowość

Rachunkowość jako dyscyplina praktyczna, będąca praktycznym działaniem przedsiębiorstwa, służy konkretnemu odzwierciedleniu procesów i zdarzeń gospodarczych przy zastosowaniu teoretycznych rozwiązań, które znajdują swe uzasadnienie w prawie.

Jej geneza związana jest z rozwojem kupiectwa i bankierstwa a zwłaszcza z rozwojem księgowości od XII do XVw.

Rachunkowość może przybrać trzy formy:

  1. finansową
  2. zarządczą
  3. społeczną

Rachunkowość społeczna może być przedstawiana jako rachunkowość odpowiedzialności społecznej jednostki gospodarczej za wpływ jej działalności na szeroko rozumiane środowisko społeczne. Należy pamiętać, że nie można jej określać jako rachunkowości zbiorczej, powstałej na skutek łączenia sprawozdań jednostkowych.

Zasady rachunkowości

Zasady rachunkowości określane są również jako założenia, które poświadczają wiarygodność jak i użyteczność dokonywanych rozliczeń rachunkowych.

Celem rachunkowości jest dostarczenie informacji o sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa. Przy opracowaniu tych informacji konieczne jest przestrzeganie nadrzędnych zasad prowadzenia rozliczeń finansowych, a mianowicie:

  • Zasada jasnego i rzetelnego obrazu, która dba, aby informacje dostarczane przez system rachunkowości by wiernie ukazywały wyniki finansowe, zachowywały obiektywność i bezstronność oraz odzwierciedlały ekonomiczną treść zdarzeń i transakcji.
  • Zasada istotności, która nakazuje aby ewidencja księgowa zapewniała wyodrębnienie tych wszystkich operacji gospodarczych, które istotnie wpływają na ocenę sytuacji finansowej i majątkowej. Według tej zasady […] informacje są istotne, jeżeli ich pominięcie lub zniekształcenie może wpłynąć na decyzje gospodarcze podejmowane przez użytkowników na podstawie sprawozdań finansowych
  • Zasada ciągłości, która najpełniej wyraża się w następujących sformułowaniach:
    • zasady rachunkowości należy stosować w sposób ciągły w latach obrotowych w celu grupowania operacji gospodarczych
    • w sposób ciągły trzeba wyceniać aktywa i pasywa oraz te same metody stosować w obliczeniach odpisów amortyzacyjnych.

Wszystko to, ma zapewnić porównywalność informacji w kolejnych latach.
Zobacz pozostałe zasady rachunkowości