Księgi rachunkowe

Na księgi rachunkowe składają się zbiory zapisów księgowych, sumy obrotów i sald, które wyrażają stan poszczególnych aktywów i pasywów.

Zakres ksiąg rachunkowych:

Graf
Księgami rachunkowymi są:

  • Dzienniki, które chronologicznie ujmują zdarzenia występujące w czasie sprawozdawczym, Sposób prowadzenia dziennika powinien umożliwić jednoznaczne zestawienie sprawozdań z zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Prowadzenie dziennika musi być, zatem numerowane oraz z użyciem czytelnego nazewnictwa.
  • Księga główna składa się z kont syntetycznych, które ujęte są w zakładowym planie kont. Na kontach tych ujęty jest systematyczny zapis zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zasadą podwójnego zapisu. Na podstawie kont syntetycznych dokonuje się sprawozdań finansowych.
  • Księgi pomocnicze, składają się z kont analitycznych i są uszczególnienim i uzupełnieniem zapisów księgi głównej i muszą być z nią zgodne. Ewidencje na kontach pomocniczych można prowadzić w przedziale miesiąca wartościowo lub w jednostkach naturalnych.