Funkcje rachunkowości

Ścisły związek pomiędzy rachunkowością a księgowością, sprawia, że wspólne są im zarówno pewne funkcje a także przedmiot i podmiot działania.

Do podstawowych funkcji zaliczamy:

  • dowodową, w której urządzenia oraz dowody księgowe są wiarygodnymi dokumentami w ewentualnym postępowaniu sądowym;
  • ewidencyjne, rejestrujące zasoby i procesy występujące w jednostce gospodarczej;
  • rozliczeniowa, która ujmuje procesy występujące w jednostce gospodarczej;
  • sprawozdawcza, sporządzająca sprawozdania i zestawienia wedle potrzeb odbiorców;
  • analityczna, analizująca i interpretująca informacje dostarczane przez rachunkowość;
  • kontrolna, która jest związana z ochroną majątku oraz oceną rzeczywistą sytuacji gospodarczej.


Przedmiotem rachunkowości są przyjęte zasady rozliczeń oraz księgi rachunkowe, które są prowadzone na podstawie dochodów księgowych i ujmują zdarzenia gospodarcze w porządku chronologicznym i systematycznym.

Podmiotami, które są objęte ustawa rachunkowości i rozliczają się czy to z pomocą księgowej czy biura rachunkowego są min:

  • spółki kapitałowe;
  • jednostki organizacyjne działające na podstawie prawa bankowego;
  • osoby fizyczne oraz spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne, jeżeli ich przychody za poprzedni rok obrotowy wynosiły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800 000 euro.